GRANTURI PENTRU INVESTIȚII: 50.000-200.000 EURO

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM.

Firma beneficiară va trebui să vină și ea cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15%. Acest aport minim crește la 30% pentru firmele din București și județul Ilfov.

Granturile se acordă IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:
• extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
• realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
• reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Bugetul schemei este de 550 de milioane de euro.

Grila de punctaj pentru această categorie de granturi:

Thumbnail
Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor 

 

1. Informatii generale
1.1. Denumirea programului Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor
1.2. Regiuni eligibile Toate regiunile de dezvoltare inclusiv Bucuresti-Ilfov
1.3. Descrierea actiunilor eligibile Investiții finanțabile din fonduri externe nerambursabile

 

·         Extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;

·         Realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;

·         Reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

 

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Granturile pentru investiii nu includ cofinantarea proprie a beneficiarilor stabilita in procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Beneficiarii de granturi pentru investitii pot obtine finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

–      cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv IT&C utilaje, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si moblier specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

–       cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

–       cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

c) granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor.

 

Pentru beneficiarii de granturi de investitii din domeniul servicilor de transport, pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;

c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

2. Conditii de eligibilitate
2.1.

 

 

 

 

 

 

 

Eligibilitatea solicitantului

 

 

 

 

 

 

1. Solicitantul este societate care se încadrează în categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii,ONG-uri, CMI, PFA)

2. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile, așa cum sunt enumerate în Anexa 3 la prezenta fisa.

3. Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

2.2. Eligibilitatea proiectului Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:

a) Criterii de evaluare a ratei solvabilitatii generale;

b) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;

c) Criterii de evaluare a ratei rentabilitatii financiare;

d Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale,. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate in care in anul 2019 importurile au fost mai mari decat exporturile si au avut o contributie la soldul negativ al balantei comerciale.;

e) Numarul de persoane angajate existente la data inscrierii proeictului;

f) Contributia la indeplinirea obiectivelor secundare cu privire la masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator, achizitionarea de echipamente mai eficiente energetic, minimizarea la sursa a deseurilor generate, adaptarea infrastructurii, inclsuiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati.

(2) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. La punctaje egale, departajarea se va face in functie de procentul cofinantarii, valoarea cifrei de afaceri si ordinea inscrierii aplicatiei.

(3) Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României după cum urmează:

a) 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea Bucuresti-Ilfov ca regiune mai dezvoltată;

b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

3. Informatii financiare
3.1. Valoarea eligibilă Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 50.000 euro si maximum 200.000 euro.
3.2. Rata de cofinanțare Contributia solicitantului – 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate.

Ai nevoie de ajutor? Lortec este aici