Programul Start-Up Nation

Programul Start-up Nation

Conditii principale Start-up Nation:

 • Firma cu o vechime de maxim 3 ani;
 • Domenii de activitate eligibile: productie, servicii, industrii creative, IT, comert;
 • Punct de lucru in mediul Urban sau Rural;
 • Dupa aprobarea proiectului, beneficiarul angajeaza minim 2 persoane;
 • Finantare 100%, dar nu mai mult de 200.000 Lei;
 • Salarii eligibile pe perioada implementarii;
 • Chirii eligibile pe perioada implementarii;
 • Locurile de munca nou create vor trebui mentinute 2 ani;
 • Consultanta eligibila – maxim 8.000 Lei;
 • La momentul depunerii proiectului beneficiarul nu trebuie sa faca dovada spatiului;

Activitati eligibile Start-UP NATION

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj, transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.

(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în limita maximă a 000 lei;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
 • Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii S.A.- IFN (FNGCIMM) în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Ajutor financiar

 • Microintreprinderi : 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mici: 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mijlocii: 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile.

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 200.000 Lei pentru fiecare beneficiar.

 


Grila de evaluare plan de afaceri Start-up Nation 2020 Punctaj
Domeniul de activitate – in functie de cod CAEN – maxim 20 puncte
Productie 20
Industrii creative 15 sau 20
Servicii 10 sau 20
Comert si alte activitati 5
Inovare (maxim 10 puncte)
Se angajează (sub sancțiunea nedecontării AFN) să prezinte, la data depunerii cererii de rambursare, a unui contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau a unui document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor. 10
Solicitantul nu folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor. 0
 Aport la capitalul social subscris si varsat al societatii aplicante – maxim 15 puncte
6000 Lei 15
5000 Lei 10
4000 Lei 5
Criterii aferente investiției
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 80% din valoarea planului de afaceri 15
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri 10
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 40% din valoarea planului de afaceri 5
Criterii aferente asociatilor/actionarilor – maxim 10 puncte
Nici unul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data depunerii planului de afaceri. 10
Acționarii/asociații solicitantului au mai avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data depunerii planului de afaceri. 0
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca – maxim 5 puncte
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă permanent (cu normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu 5
Densitate IMM – maxim 5 puncte
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 5
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 0
Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii – maxim 10 puncte
Achiziția și găzduirea pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unui site Web de prezentare a firmei/afacerii 2
Achiziția sau închirierea pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații software de contabilitate 2
Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de transmitere on-line a comenzilor de către clienți (de exemplu: comenzi on-line B2B, magazine on-line, sistem de rezervări on-line, etc). 4
Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de facturare electronică 2
Criterii cu privire la achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru finanţare (maximum 10 puncte)
Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii deenergie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 10
Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere sub 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 0

Solicita o ora de consultanta gratuita prin formularul de CONTACT sau la: 0745.080.367 sau 0376.448.085

Vezi portofoliu clienti Start-up Nation – Portofoliu

Ai nevoie de ajutor? Lortec este aici